ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 157 599 715 603 189 803 3,066 111 504 386 143 28 7 1,179 43 75 57 49 26 264 514 311 1,178 1,158 795 243 1,074 4,759
บริหารธุรกิจ 128 412 450 352 92 558 1,992 66 323 244 100 24 7 764 31 46 42 41 23 202 385 225 781 736 493 139 767 3,141
ปวส.การตลาด 1 1 1 3 1 1 1 3
บธ.บ.การจัดการ 33 105 116 88 18 193 553 21 91 64 26 2 6 210 4 17 8 1 52 82 58 213 188 115 20 251 845
บธ.บ.การตลาด 16 70 102 102 28 100 418 16 81 94 43 17 1 252 7 22 32 35 8 82 186 39 173 228 180 53 183 856
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 45 135 108 45 12 98 443 21 91 37 7 1 157 20 7 2 35 64 86 233 147 52 13 133 664
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 24 66 45 43 17 66 261 24 66 45 43 17 66 261
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 9 35 79 73 17 101 314 8 60 49 24 4 145 25 25 17 95 128 97 21 126 484
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 5 15 8 28 5 15 8 28
บัญชี 23 127 165 150 46 137 648 39 135 96 14 284 8 18 8 2 36 72 70 280 269 166 46 173 1,004
ปวส.การบัญชี 1 1 1 1
บช.บ.การบัญชี 22 127 165 150 46 137 647 39 135 96 14 284 8 18 8 2 36 72 69 280 269 166 46 173 1,003
ศิลปศาสตร์ 6 60 100 101 51 108 426 6 46 46 29 4 131 4 11 7 6 3 26 57 16 117 153 136 58 134 614
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 6 50 68 67 36 227 2 27 27 14 4 74 8 77 95 81 40 301
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 32 34 15 32 123 4 19 19 15 57 4 11 7 6 3 26 57 8 40 58 55 18 58 237
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 76 76 76 76
รวมทั้งหมด 157 599 715 603 189 803 3,066 111 504 386 143 28 7 1,179 43 75 57 49 26 264 514 311 1,178 1,158 795 243 1,074 4,759