ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 82 332 496 359 85 359 1,713 10 38 14 9 3 74 92 370 510 368 88 359 1,787
การออกแบบ 22 89 124 132 50 112 529 10 38 14 9 3 74 32 127 138 141 53 112 603
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 2 27 22 33 18 39 141 10 38 14 9 3 74 12 65 36 42 21 39 215
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 17 47 60 39 8 37 208 17 47 60 39 8 37 208
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 3 15 42 60 20 31 171 3 15 42 60 20 31 171
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 4 5 9 4 5 9
เทคโนโลยีศิลป์ 22 94 85 33 2 56 292 22 94 85 33 2 56 292
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 17 69 48 22 2 38 196 17 69 48 22 2 38 196
ทล.บ.เซรามิก 5 25 37 11 18 96 5 25 37 11 18 96
ศิลปกรรม 29 66 115 60 10 84 364 29 66 115 60 10 84 364
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 29 66 115 60 10 84 364 29 66 115 60 10 84 364
สถาปัตยกรรม 9 83 172 134 23 107 528 9 83 172 134 23 107 528
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 1 6 3 10 1 6 3 10
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 2 27 64 54 13 35 195 2 27 64 54 13 35 195
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 6 50 105 80 10 72 323 6 50 105 80 10 72 323
รวมทั้งหมด 82 332 496 359 85 359 1,713 10 38 14 9 3 74 92 370 510 368 88 359 1,787