ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 27 84 100 60 24 133 428 27 84 100 60 24 133 428
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 18 66 82 57 22 116 361 18 66 82 57 22 116 361
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 11 33 45 35 15 59 198 11 33 45 35 15 59 198
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 4 15 20 11 6 27 83 4 15 20 11 6 27 83
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 18 17 11 1 30 80 3 18 17 11 1 30 80
สหวิทยาการ 9 18 18 3 2 17 67 9 18 18 3 2 17 67
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 2 3 1 2 3
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 9 17 16 3 2 47 9 17 16 3 2 47
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 17 17 17 17
รวมทั้งหมด 27 84 100 60 24 133 428 27 84 100 60 24 133 428