ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 27 84 100 60 24 133 428 27 84 100 60 24 133 428
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 18 66 82 57 22 116 361 18 66 82 57 22 116 361
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 18 17 11 1 30 80 3 18 17 11 1 30 80
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 4 15 20 11 6 27 83 4 15 20 11 6 27 83
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 11 33 45 35 15 59 198 11 33 45 35 15 59 198
สหวิทยาการ 9 18 18 3 2 17 67 9 18 18 3 2 17 67
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 9 17 16 3 2 47 9 17 16 3 2 47
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 2 3 1 2 3
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 17 17 17 17
รวมทั้งหมด 27 84 100 60 24 133 428 27 84 100 60 24 133 428