ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม >3.5 รวม ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 25 118 141 95 39 141 559 1 1 6 6 25 118 141 95 40 147 566
พืชศาสตร์ 7 41 55 32 18 1 154 2 2 7 41 55 32 18 3 156
ปวส.พืชศาสตร์ 1 5 1 7 1 5 1 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 5 32 37 26 14 114 5 32 37 26 14 114
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 8 13 5 2 30 2 8 13 5 2 30
วท.ม.พืชศาสตร์ 2 1 3 2 2 2 3 5
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 107 107 107 107
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 23 23 23 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 84 84 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 11 60 67 45 12 195 11 60 67 45 12 195
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 3 2 1 3 10 1 3 2 1 3 10
ปวส.ประมง 2 2 1 5 2 2 1 5
วท.บ.ประมง 5 13 21 8 1 48 5 13 21 8 1 48
วท.บ.สัตวศาสตร์ 3 42 43 36 8 132 3 42 43 36 8 132
อุตสาหกรรมเกษตร 7 17 19 18 9 33 103 1 1 4 4 7 17 19 18 10 37 108
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10 11 14 7 30 72 10 11 14 7 30 72
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 6 6 7 2 21 6 6 7 2 21
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 2 3 6 1 1 4 4 1 3 7 11
รวมทั้งหมด 25 118 141 95 39 141 559 1 1 6 6 25 118 141 95 40 147 566