ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 17 118 208 198 106 2 649 17 118 208 198 106 2 649
บริหารธุรกิจ 13 71 116 115 50 2 367 13 71 116 115 50 2 367
บธ.บ.การจัดการ 26 38 38 10 2 114 26 38 38 10 2 114
บธ.บ.การตลาด 4 22 36 38 22 122 4 22 36 38 22 122
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 8 13 25 23 12 81 8 13 25 23 12 81
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 1 10 17 16 6 50 1 10 17 16 6 50
บัญชี 3 38 86 82 56 265 3 38 86 82 56 265
บช.บ.การบัญชี 3 38 86 82 56 265 3 38 86 82 56 265
ศิลปศาสตร์ 1 9 6 1 17 1 9 6 1 17
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 9 6 1 17 1 9 6 1 17
รวมทั้งหมด 17 118 208 198 106 2 649 17 118 208 198 106 2 649