ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2.51-3 รวม 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 101 298 304 257 140 1,100 1 1 2 3 7 15 3 28 102 301 312 272 143 1,130
บริหารธุรกิจ 50 163 153 101 49 516 1 1 2 3 7 15 3 28 51 166 161 116 52 546
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 13 36 39 18 15 121 1 1 3 3 6 14 39 42 18 15 128
บธ.บ.การตลาด 7 39 30 14 4 94 7 39 30 14 4 94
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 16 43 44 46 27 176 1 1 4 15 3 22 16 43 49 61 30 199
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 14 45 39 23 3 124 14 45 39 23 3 124
บัญชี 22 85 101 97 65 370 22 85 101 97 65 370
บช.บ.การบัญชี 22 85 101 97 65 370 22 85 101 97 65 370
ศิลปศาสตร์ 29 50 50 59 26 214 29 50 50 59 26 214
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 18 25 27 7 85 8 18 25 27 7 85
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 21 32 25 32 19 129 21 32 25 32 19 129
รวมทั้งหมด 101 298 304 257 140 1,100 1 1 2 3 7 15 3 28 102 301 312 272 143 1,130