ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม 2.51-3 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 24 37 49 34 13 157 1 1 24 37 50 34 13 158
วิทยาศาสตร์ 16 20 24 10 5 75 1 1 16 20 25 10 5 76
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 16 20 24 10 5 75 1 1 16 20 25 10 5 76
อุตสาหกรรมเกษตร 8 17 25 24 8 82 8 17 25 24 8 82
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 6 6 9 2 23 6 6 9 2 23
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 2 11 16 22 8 59 2 11 16 22 8 59
รวมทั้งหมด 24 37 49 34 13 157 1 1 24 37 50 34 13 158