ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 432 840 604 301 72 5 2,254 9 5 4 5 23 5 12 10 16 43 432 854 621 315 93 5 2,320
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 9 53 118 117 23 2 322 4 5 9 7 10 17 9 53 118 128 38 2 348
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 32 62 41 11 151 5 32 62 41 11 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 13 22 15 4 1 56 4 5 9 7 10 17 1 13 22 26 19 1 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 3 8 34 61 8 1 115 3 8 34 61 8 1 115
วิศวกรรมเครื่องกล 73 201 87 24 11 1 397 73 201 87 24 11 1 397
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 24 34 17 7 1 83 24 34 17 7 1 83
ปวส.ช่างยนต์ 16 35 19 5 3 78 16 35 19 5 3 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 33 132 51 12 8 236 33 132 51 12 8 236
วิศวกรรมไฟฟ้า 153 248 210 103 25 1 740 5 12 3 6 26 153 253 222 106 31 1 766
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 29 21 3 1 1 55 29 21 3 1 1 55
ปวส.ไฟฟ้า 13 17 22 39 6 97 13 17 22 39 6 97
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 18 19 10 5 3 55 18 19 10 5 3 55
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 14 86 108 40 10 258 5 12 3 6 26 14 91 120 43 16 284
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 51 67 34 13 2 167 51 67 34 13 2 167
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 28 38 33 5 3 1 108 28 38 33 5 3 1 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 115 195 87 30 5 432 2 2 115 197 87 30 5 434
ปวส.ช่างก่อสร้าง 58 34 20 10 4 126 2 2 58 36 20 10 4 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 57 161 67 20 1 306 57 161 67 20 1 306
วิศวกรรมอุตสาหการ 82 143 102 27 8 1 363 7 5 12 82 150 107 27 8 1 375
ปวส.ช่างโลหะ 15 26 15 2 1 59 15 26 15 2 1 59
ปวส.ช่างกลโรงงาน 27 23 17 4 2 73 27 23 17 4 2 73
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 40 94 70 21 5 1 231 7 5 12 40 101 75 21 5 1 243
รวมทั้งหมด 432 840 604 301 72 5 2,254 9 5 4 5 23 5 12 10 16 43 432 854 621 315 93 5 2,320