ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 56 177 199 136 63 3 634 56 177 199 136 63 3 634
บริหารธุรกิจ 33 113 87 63 19 3 318 33 113 87 63 19 3 318
บธ.บ.การจัดการ 8 49 49 30 9 1 146 8 49 49 30 9 1 146
บธ.บ.การตลาด 5 14 5 11 2 1 38 5 14 5 11 2 1 38
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 3 28 19 12 5 67 3 28 19 12 5 67
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 17 22 14 10 3 1 67 17 22 14 10 3 1 67
บัญชี 21 54 96 52 34 257 21 54 96 52 34 257
บช.บ.การบัญชี 21 54 96 52 34 257 21 54 96 52 34 257
ศิลปศาสตร์ 2 10 16 21 10 59 2 10 16 21 10 59
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 10 16 21 10 59 2 10 16 21 10 59
รวมทั้งหมด 56 177 199 136 63 3 634 56 177 199 136 63 3 634