ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 43 126 106 61 29 9 374 43 126 106 61 29 9 374
พืชศาสตร์ 14 51 43 22 16 146 14 51 43 22 16 146
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1
ปวส.พืชศาสตร์ 6 1 7 6 1 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 14 50 37 21 16 138 14 50 37 21 16 138
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 8 9 12 8 1 38 8 9 12 8 1 38
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 2 3 1 2 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 7 9 12 6 1 35 7 9 12 6 1 35
วิทยาศาสตร์ 10 26 22 11 2 9 80 10 26 22 11 2 9 80
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 2 1 1 11 7 2 1 1 11
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 19 20 10 1 9 69 10 19 20 10 1 9 69
สัตวศาสตร์และประมง 5 36 16 12 5 74 5 36 16 12 5 74
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 2 1 3 7 1 2 1 3 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 29 11 9 5 56 2 29 11 9 5 56
วท.บ.ประมง 2 5 4 11 2 5 4 11
อุตสาหกรรมเกษตร 6 4 13 8 5 36 6 4 13 8 5 36
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 1 1 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6 4 13 6 2 31 6 4 13 6 2 31
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 2 3 1 2 3
รวมทั้งหมด 43 126 106 61 29 9 374 43 126 106 61 29 9 374