ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 17 32 87 95 19 250 17 32 87 95 19 250
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 14 68 88 17 188 1 14 68 88 17 188
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 7 20 33 7 68 1 7 20 33 7 68
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 21 26 6 55 2 21 26 6 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 5 27 29 4 65 5 27 29 4 65
วิศวกรรมเครื่องกล 16 18 19 7 2 62 16 18 19 7 2 62
ปวส.ช่างยนต์ 16 18 19 7 2 62 16 18 19 7 2 62
รวมทั้งหมด 17 32 87 95 19 250 17 32 87 95 19 250