ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 182 652 857 779 257 11 2,738 63 439 337 123 30 8 1,000 84 131 123 101 38 1 478 329 1,222 1,317 1,003 325 20 4,216
บริหารธุรกิจ 162 446 550 469 152 11 1,790 35 278 214 83 25 8 643 51 93 96 84 36 1 361 248 817 860 636 213 20 2,794
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 40 73 63 39 20 10 245 40 73 63 39 20 10 245
บธ.บ.การจัดการ 25 87 104 97 18 1 332 14 68 55 18 2 8 165 4 15 9 1 1 30 43 170 168 116 20 10 527
บธ.บ.การตลาด 9 67 100 98 23 297 10 65 84 40 17 216 6 30 33 24 8 101 25 162 217 162 48 614
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 37 59 56 13 169 3 57 45 22 5 132 7 94 104 78 18 301
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 55 142 120 43 13 373 8 88 30 3 1 130 29 20 5 1 55 92 250 155 47 14 558
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 29 40 104 135 65 373 12 28 49 49 9 147 41 68 153 184 74 520
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 9 19 28 9 19 28
บัญชี 16 145 187 159 50 557 24 118 74 13 229 23 23 15 1 62 63 286 276 173 50 848
บช.บ.การบัญชี 16 145 187 159 50 557 24 118 74 13 229 23 23 15 1 62 63 286 276 173 50 848
ศิลปศาสตร์ 4 61 120 151 55 391 4 43 49 27 5 128 10 15 12 16 2 55 18 119 181 194 62 574
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 43 68 72 33 218 1 25 28 13 5 72 3 68 96 85 38 290
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 9 32 46 17 105 3 18 21 14 56 10 15 12 16 2 55 14 42 65 76 19 216
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 1 9 20 33 5 68 1 9 20 33 5 68
รวมทั้งหมด 182 652 857 779 257 11 2,738 63 439 337 123 30 8 1,000 84 131 123 101 38 1 478 329 1,222 1,317 1,003 325 20 4,216