ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 343 994 1,002 562 161 1 3,063 39 304 206 43 11 603 3 20 41 20 10 65 159 385 1,318 1,249 625 182 66 3,825
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 31 141 201 103 21 497 31 141 201 103 21 497
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 7 38 66 35 3 149 7 38 66 35 3 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 15 75 68 11 169 15 75 68 11 169
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 9 16 15 13 6 59 9 16 15 13 6 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 12 52 44 12 120 12 52 44 12 120
วิศวกรรมเครื่องกล 89 216 194 98 30 1 628 10 72 54 18 2 156 1 1 99 288 248 116 33 1 785
ปวส.ช่างยนต์ 16 33 19 8 76 16 33 19 8 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 12 40 40 18 6 116 12 40 40 18 6 116
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 38 87 99 55 20 299 10 58 39 12 119 48 145 138 67 20 418
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 5 14 19 14 15 2 31 19 29 2 50
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 23 51 22 15 1 112 23 51 22 15 1 112
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 2 3 1 6 4 2 6 1 1 6 6 1 13
วิศวกรรมไฟฟ้า 76 245 291 196 72 880 14 133 100 13 9 269 1 3 14 8 7 64 97 91 381 405 217 88 64 1,246
ปวส.ไฟฟ้า 2 6 26 27 8 69 2 6 26 27 8 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 9 26 23 14 2 74 64 64 9 26 23 14 2 64 138
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 14 43 99 106 48 310 3 37 41 4 85 1 3 14 6 1 25 18 83 154 116 49 420
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 34 113 99 30 4 280 8 55 42 3 108 42 168 141 33 4 388
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 15 11 2 28 15 11 2 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 5 54 38 10 2 109 3 26 6 1 36 8 80 44 11 2 145
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 12 3 6 9 4 34 12 3 6 9 4 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 3 9 12 2 6 8 5 19 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 36 144 121 61 19 381 5 58 21 5 89 41 202 142 66 19 470
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 19 35 49 17 1 121 19 35 49 17 1 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 17 109 72 44 18 260 5 58 21 5 89 22 167 93 49 18 349
วิศวกรรมอุตสาหการ 111 248 195 104 19 677 10 41 31 7 89 2 17 27 12 2 1 61 123 306 253 123 21 1 827
ปวส.ช่างโลหะ 5 8 5 4 22 5 8 5 4 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 2 17 27 12 2 1 61 2 17 27 12 2 1 61
ปวส.ช่างกลโรงงาน 14 14 10 38 14 14 10 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 70 116 112 71 18 387 4 16 19 7 46 74 132 131 78 18 433
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 36 110 64 19 1 230 6 24 12 42 42 134 76 19 1 272
รวมทั้งหมด 343 994 1,002 562 161 1 3,063 39 304 206 43 11 603 3 20 41 20 10 65 159 385 1,318 1,249 625 182 66 3,825