ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 81 342 530 478 135 1 1,567 6 33 15 9 3 66 87 375 545 487 138 1 1,633
การออกแบบ 24 85 140 150 66 465 6 33 15 9 3 66 30 118 155 159 69 531
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 7 28 39 48 15 137 6 33 15 9 3 66 13 61 54 57 18 203
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 3 9 39 65 29 145 3 9 39 65 29 145
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 14 48 62 36 15 175 14 48 62 36 15 175
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 1 7 8 1 7 8
เทคโนโลยีศิลป์ 15 91 78 60 18 1 263 15 91 78 60 18 1 263
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 12 67 50 40 14 1 184 12 67 50 40 14 1 184
ทล.บ.เซรามิก 3 24 28 20 4 79 3 24 28 20 4 79
ศิลปกรรม 29 69 124 101 16 339 29 69 124 101 16 339
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 29 69 124 101 16 339 29 69 124 101 16 339
สถาปัตยกรรม 13 97 188 167 35 500 13 97 188 167 35 500
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 1 5 3 9 1 5 3 9
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 3 24 64 70 19 180 3 24 64 70 19 180
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 9 68 121 97 16 311 9 68 121 97 16 311
รวมทั้งหมด 81 342 530 478 135 1 1,567 6 33 15 9 3 66 87 375 545 487 138 1 1,633