ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 35 113 136 95 29 408 35 113 136 95 29 408
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 24 95 122 86 27 354 24 95 122 86 27 354
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 12 49 66 52 15 194 12 49 66 52 15 194
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 2 19 30 19 11 81 2 19 30 19 11 81
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 27 26 15 1 79 10 27 26 15 1 79
สหวิทยาการ 11 18 14 9 2 54 11 18 14 9 2 54
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 15 12 7 2 41 5 15 12 7 2 41
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 6 3 1 2 12 6 3 1 2 12
รวมทั้งหมด 35 113 136 95 29 408 35 113 136 95 29 408