ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 35 113 136 95 29 408 35 113 136 95 29 408
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 24 95 122 86 27 354 24 95 122 86 27 354
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 2 19 30 19 11 81 2 19 30 19 11 81
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 12 49 66 52 15 194 12 49 66 52 15 194
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 27 26 15 1 79 10 27 26 15 1 79
สหวิทยาการ 11 18 14 9 2 54 11 18 14 9 2 54
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 15 12 7 2 41 5 15 12 7 2 41
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 6 3 1 2 12 6 3 1 2 12
รวมทั้งหมด 35 113 136 95 29 408 35 113 136 95 29 408