ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม 2-2.5 3.01-3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 46 161 406 415 175 1 1,204 1 1 2 1 4 9 18 4 36 47 166 415 434 179 1 1,242
บริหารธุรกิจ 43 119 255 241 98 1 757 4 7 3 14 43 119 259 248 101 1 771
ปวส.การจัดการ 13 18 21 8 3 63 13 18 21 8 3 63
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 13 8 7 3 35 4 13 8 7 3 35
ปวส.การตลาด 17 10 9 6 1 43 17 10 9 6 1 43
บธ.บ.การจัดการ 2 34 94 77 24 231 4 4 8 2 34 98 81 24 239
บธ.บ.การตลาด 2 14 38 26 22 102 2 14 38 26 22 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 27 51 45 23 147 1 27 51 45 23 147
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 4 3 34 72 22 1 136 3 3 6 4 3 34 75 25 1 142
บัญชี 2 27 116 124 54 323 1 1 2 1 4 5 11 1 22 3 32 121 136 55 347
ปวส.การบัญชี 1 9 6 3 19 1 9 6 3 19
บช.บ.การบัญชี 2 26 107 118 51 304 1 1 2 1 4 5 11 1 22 3 31 112 130 52 328
ศิลปศาสตร์ 1 15 35 50 23 124 1 15 35 50 23 124
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 7 22 39 9 77 7 22 39 9 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 8 13 11 14 47 1 8 13 11 14 47
รวมทั้งหมด 46 161 406 415 175 1 1,204 1 1 2 1 4 9 18 4 36 47 166 415 434 179 1 1,242