ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 18 78 48 27 15 186 1 3 4 8 19 81 52 27 15 194
วิศวกรรมเครื่องกล 4 30 16 4 8 62 1 1 4 6 5 31 20 4 8 68
ปวส.ช่างยนต์ 2 14 5 2 2 25 2 14 5 2 2 25
ปวส.ช่างกลเกษตร 3 2 5 3 2 5
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 13 6 20 1 1 4 6 2 14 10 26
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 1 3 2 6 12 1 3 2 6 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 7 28 23 18 5 81 7 28 23 18 5 81
ปวส.ไฟฟ้า 3 15 6 6 30 3 15 6 6 30
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 13 17 12 5 51 4 13 17 12 5 51
วิศวกรรมอุตสาหการ 7 20 9 5 2 43 2 2 7 22 9 5 2 45
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 6 12 5 3 26 6 12 5 3 26
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 5 4 2 2 13 5 4 2 2 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 3 4 2 2 1 5 6
รวมทั้งหมด 18 78 48 27 15 186 1 3 4 8 19 81 52 27 15 194