ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 19 127 223 204 106 3 682 19 127 223 204 106 3 682
บริหารธุรกิจ 14 77 120 117 50 3 381 14 77 120 117 50 3 381
บธ.บ.การจัดการ 28 38 38 10 2 116 28 38 38 10 2 116
บธ.บ.การตลาด 4 22 36 38 22 1 123 4 22 36 38 22 1 123
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 9 17 28 25 12 91 9 17 28 25 12 91
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 1 10 18 16 6 51 1 10 18 16 6 51
บัญชี 4 41 93 82 56 276 4 41 93 82 56 276
บช.บ.การบัญชี 4 41 93 82 56 276 4 41 93 82 56 276
ศิลปศาสตร์ 1 9 10 5 25 1 9 10 5 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 9 10 5 25 1 9 10 5 25
รวมทั้งหมด 19 127 223 204 106 3 682 19 127 223 204 106 3 682