ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 118 416 291 126 13 1 965 6 48 39 5 98 5 11 3 2 3 24 129 475 333 133 16 1 1,087
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 16 40 23 1 81 1 16 40 23 1 81
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 7 27 17 51 7 27 17 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 9 13 6 1 30 1 9 13 6 1 30
วิศวกรรมไฟฟ้า 48 145 127 63 8 1 392 1 16 33 5 55 5 11 3 2 3 24 54 172 163 70 11 1 471
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 28 98 83 37 2 248 1 16 33 5 55 5 11 3 2 3 24 34 125 119 44 5 327
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 13 28 24 7 2 74 13 28 24 7 2 74
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 7 19 20 19 4 1 70 7 19 20 19 4 1 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 42 152 65 13 2 274 5 25 6 36 47 177 71 13 2 310
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 42 152 65 13 2 274 5 25 6 36 47 177 71 13 2 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 27 103 59 27 2 218 7 7 27 110 59 27 2 225
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 5 12 22 17 2 58 5 12 22 17 2 58
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 22 91 37 10 160 7 7 22 98 37 10 167
รวมทั้งหมด 118 416 291 126 13 1 965 6 48 39 5 98 5 11 3 2 3 24 129 475 333 133 16 1 1,087