ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2.51-3 รวม 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 101 299 304 257 140 1,101 1 1 2 3 7 15 3 28 102 302 312 272 143 1,131
บริหารธุรกิจ 50 164 153 101 49 517 1 1 2 3 7 15 3 28 51 167 161 116 52 547
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 13 36 39 18 15 121 1 1 3 3 6 14 39 42 18 15 128
บธ.บ.การตลาด 7 39 30 14 4 94 7 39 30 14 4 94
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 16 44 44 46 27 177 1 1 4 15 3 22 16 44 49 61 30 200
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 14 45 39 23 3 124 14 45 39 23 3 124
บัญชี 22 85 101 97 65 370 22 85 101 97 65 370
บช.บ.การบัญชี 22 85 101 97 65 370 22 85 101 97 65 370
ศิลปศาสตร์ 29 50 50 59 26 214 29 50 50 59 26 214
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 18 25 27 7 85 8 18 25 27 7 85
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 21 32 25 32 19 129 21 32 25 32 19 129
รวมทั้งหมด 101 299 304 257 140 1,101 1 1 2 3 7 15 3 28 102 302 312 272 143 1,131