ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 433 859 635 326 72 4 2,329 9 8 4 5 26 5 12 10 16 43 433 873 655 340 93 4 2,398
วิศวกรรมเครื่องกล 76 218 124 97 19 2 536 76 218 124 97 19 2 536
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 24 34 17 7 1 83 24 34 17 7 1 83
ปวส.ช่างยนต์ 16 35 19 5 3 78 16 35 19 5 3 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 33 141 53 12 8 247 33 141 53 12 8 247
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 3 8 35 73 8 1 128 3 8 35 73 8 1 128
วิศวกรรมไฟฟ้า 158 286 280 148 36 1 909 5 12 3 6 26 158 291 292 151 42 1 935
ปวส.ไฟฟ้า 13 18 21 39 6 97 13 18 21 39 6 97
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 29 21 3 1 1 55 29 21 3 1 1 55
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 18 19 10 5 3 55 18 19 10 5 3 55
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 51 71 41 14 2 179 51 71 41 14 2 179
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 14 86 108 42 10 260 5 12 3 6 26 14 91 120 45 16 286
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 28 40 34 6 3 1 112 28 40 34 6 3 1 112
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 31 63 41 11 151 5 31 63 41 11 151
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 115 197 92 30 5 439 2 2 115 199 92 30 5 441
ปวส.ช่างก่อสร้าง 58 34 20 10 4 126 2 2 58 36 20 10 4 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 57 163 72 20 1 313 57 163 72 20 1 313
วิศวกรรมอุตสาหการ 84 158 139 51 12 1 445 7 8 4 5 24 7 10 17 84 165 147 62 27 1 486
ปวส.ช่างกลโรงงาน 27 23 17 4 2 73 27 23 17 4 2 73
ปวส.ช่างโลหะ 15 26 15 2 1 59 15 26 15 2 1 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 40 96 85 30 5 1 257 7 8 15 40 103 93 30 5 1 272
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 13 22 15 4 56 4 5 9 7 10 17 2 13 22 26 19 82
รวมทั้งหมด 433 859 635 326 72 4 2,329 9 8 4 5 26 5 12 10 16 43 433 873 655 340 93 4 2,398