ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 42 132 111 65 29 9 388 42 132 111 65 29 9 388
พืชศาสตร์ 13 51 43 24 16 147 13 51 43 24 16 147
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1
ปวส.พืชศาสตร์ 6 1 7 6 1 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 13 50 37 23 16 139 13 50 37 23 16 139
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 8 9 12 8 1 38 8 9 12 8 1 38
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 2 3 1 2 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 7 9 12 6 1 35 7 9 12 6 1 35
วิทยาศาสตร์ 10 28 26 13 2 9 88 10 28 26 13 2 9 88
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 1 2 3 1 2 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 2 1 1 11 7 2 1 1 11
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 21 23 10 1 9 74 10 21 23 10 1 9 74
สัตวศาสตร์และประมง 5 38 18 12 5 78 5 38 18 12 5 78
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 2 1 3 7 1 2 1 3 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 29 12 9 5 57 2 29 12 9 5 57
วท.บ.ประมง 2 7 5 14 2 7 5 14
อุตสาหกรรมเกษตร 6 6 12 8 5 37 6 6 12 8 5 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 1 1 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6 6 12 6 2 32 6 6 12 6 2 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 2 3 1 2 3
รวมทั้งหมด 42 132 111 65 29 9 388 42 132 111 65 29 9 388