ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 20 60 56 16 4 156 20 60 56 16 4 156
วิศวกรรมเครื่องกล 13 50 33 6 4 106 13 50 33 6 4 106
ปวส.ช่างยนต์ 12 40 17 1 2 72 12 40 17 1 2 72
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 8 15 5 1 30 1 8 15 5 1 30
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 2 1 1 4 2 1 1 4
วิศวกรรมไฟฟ้า 7 9 22 10 48 7 9 22 10 48
ปวส.ไฟฟ้า 6 5 6 3 20 6 5 6 3 20
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 6 4 11 1 6 4 11
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 4 10 3 17 4 10 3 17
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 2 1 1 2
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 2 1 1 2
รวมทั้งหมด 20 60 56 16 4 156 20 60 56 16 4 156