ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 15 65 106 100 33 319 15 65 106 100 33 319
บริหารธุรกิจ 13 56 97 88 26 280 13 56 97 88 26 280
ปวส.การจัดการ 1 9 18 7 35 1 9 18 7 35
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 5 5 5 1 19 3 5 5 5 1 19
บธ.บ.การจัดการ 2 26 35 24 5 92 2 26 35 24 5 92
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 7 24 40 18 90 1 7 24 40 18 90
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 6 9 15 12 2 44 6 9 15 12 2 44
ศิลปศาสตร์ 2 9 9 12 7 39 2 9 9 12 7 39
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 9 9 12 7 39 2 9 9 12 7 39
รวมทั้งหมด 15 65 106 100 33 319 15 65 106 100 33 319