ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม 3.01-3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 50 201 207 145 46 649 1 1 50 201 207 146 46 650
พืชศาสตร์ 5 52 39 30 9 135 5 52 39 30 9 135
ปวส.พืชศาสตร์ 3 10 6 6 4 29 3 10 6 6 4 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 42 33 24 5 106 2 42 33 24 5 106
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 4 20 19 20 10 73 4 20 19 20 10 73
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 4 20 19 20 10 73 4 20 19 20 10 73
วิทยาศาสตร์ 4 11 13 12 5 45 4 11 13 12 5 45
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 11 13 12 5 45 4 11 13 12 5 45
สัตวศาสตร์และประมง 24 67 69 48 15 223 24 67 69 48 15 223
ปวส.สัตวศาสตร์ 15 8 6 9 1 39 15 8 6 9 1 39
ปวส.ประมง 4 9 4 3 3 23 4 9 4 3 3 23
วท.บ.สัตวศาสตร์ 4 36 43 31 10 124 4 36 43 31 10 124
วท.บ.ประมง 1 14 16 5 1 37 1 14 16 5 1 37
อุตสาหกรรมเกษตร 13 51 67 35 7 173 1 1 13 51 67 36 7 174
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 3 9 15 7 34 3 9 15 7 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 4 2 2 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 16 17 9 5 56 9 16 17 9 5 56
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 1 24 33 19 2 79 1 24 33 19 2 79
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 50 201 207 145 46 649 1 1 50 201 207 146 46 650