ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 17 33 90 98 20 258 17 33 90 98 20 258
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 15 71 91 18 196 1 15 71 91 18 196
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 8 21 34 8 72 1 8 21 34 8 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 21 27 6 56 2 21 27 6 56
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 5 29 30 4 68 5 29 30 4 68
วิศวกรรมเครื่องกล 16 18 19 7 2 62 16 18 19 7 2 62
ปวส.ช่างยนต์ 16 18 19 7 2 62 16 18 19 7 2 62
รวมทั้งหมด 17 33 90 98 20 258 17 33 90 98 20 258