ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 183 667 913 812 266 11 2,852 63 452 361 132 32 8 1,048 98 131 119 97 36 1 482 344 1,250 1,393 1,041 334 20 4,382
บริหารธุรกิจ 163 457 582 483 156 11 1,852 35 288 226 92 27 8 676 64 93 92 80 34 1 364 262 838 900 655 217 20 2,892
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 40 75 64 39 20 10 248 40 75 64 39 20 10 248
บธ.บ.การจัดการ 25 91 111 98 18 1 344 14 73 57 20 3 8 175 4 15 9 1 1 30 43 179 177 119 21 10 549
บธ.บ.การตลาด 9 67 101 98 23 298 10 65 85 42 18 220 6 30 33 24 8 101 25 162 219 164 49 619
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 39 78 63 17 201 3 60 49 22 5 139 7 99 127 85 22 340
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 56 145 124 49 13 387 8 90 35 8 1 142 29 20 5 1 55 93 255 164 58 14 584
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 29 40 104 135 65 373 25 28 45 45 7 150 54 68 149 180 72 523
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 9 19 28 9 19 28
บัญชี 16 149 211 178 55 609 24 121 86 13 244 24 23 15 1 63 64 293 312 192 55 916
บช.บ.การบัญชี 16 149 211 178 55 609 24 121 86 13 244 24 23 15 1 63 64 293 312 192 55 916
ศิลปศาสตร์ 4 61 120 151 55 391 4 43 49 27 5 128 10 15 12 16 2 55 18 119 181 194 62 574
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 43 68 72 33 218 1 25 28 13 5 72 3 68 96 85 38 290
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 9 32 46 17 105 3 18 21 14 56 10 15 12 16 2 55 14 42 65 76 19 216
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 1 9 20 33 5 68 1 9 20 33 5 68
รวมทั้งหมด 183 667 913 812 266 11 2,852 63 452 361 132 32 8 1,048 98 131 119 97 36 1 482 344 1,250 1,393 1,041 334 20 4,382