ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 343 1,013 1,047 579 162 1 3,145 39 325 232 48 13 657 3 20 41 20 10 64 158 385 1,358 1,320 647 185 65 3,960
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 31 141 201 104 21 498 31 141 201 104 21 498
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 7 38 66 35 3 149 7 38 66 35 3 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 15 75 68 11 169 15 75 68 11 169
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 9 16 15 13 6 59 9 16 15 13 6 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 12 52 45 12 121 12 52 45 12 121
วิศวกรรมเครื่องกล 89 221 213 102 31 1 657 10 76 58 20 3 167 1 1 99 297 271 122 35 1 825
ปวส.ช่างยนต์ 16 33 19 8 76 16 33 19 8 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 12 43 45 18 6 124 12 43 45 18 6 124
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 38 88 104 55 20 305 10 62 43 12 127 48 150 147 67 20 432
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 6 23 3 32 14 15 2 31 20 38 5 63
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 23 51 22 15 1 112 23 51 22 15 1 112
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 4 1 8 6 3 9 1 1 9 8 1 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 76 249 306 203 72 906 14 146 116 15 10 301 1 3 14 8 7 63 96 91 398 436 226 89 63 1,303
ปวส.ไฟฟ้า 2 6 26 27 8 69 2 6 26 27 8 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 9 26 23 14 2 74 63 63 9 26 23 14 2 63 137
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 14 44 102 106 48 314 3 37 44 4 88 1 3 14 6 1 25 18 84 160 116 49 427
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 34 113 108 37 4 296 8 64 50 4 126 42 177 158 41 4 422
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 15 11 2 28 15 11 2 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 5 57 41 10 2 115 3 30 11 1 45 8 87 52 11 2 160
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 12 3 6 9 4 34 12 3 6 9 4 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 4 10 14 2 6 8 6 20 26
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 36 150 124 61 19 390 5 60 21 5 91 41 210 145 66 19 481
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 19 35 50 17 1 122 19 35 50 17 1 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 17 115 74 44 18 268 5 60 21 5 91 22 175 95 49 18 359
วิศวกรรมอุตสาหการ 111 252 203 109 19 694 10 43 37 8 98 2 17 27 12 2 1 61 123 312 267 129 21 1 853
ปวส.ช่างโลหะ 5 8 5 4 22 5 8 5 4 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 2 17 27 12 2 1 61 2 17 27 12 2 1 61
ปวส.ช่างกลโรงงาน 14 14 10 38 14 14 10 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 70 119 116 75 18 398 4 16 19 7 46 74 135 135 82 18 444
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 36 111 68 20 1 236 6 26 18 1 51 42 137 86 21 1 287
รวมทั้งหมด 343 1,013 1,047 579 162 1 3,145 39 325 232 48 13 657 3 20 41 20 10 64 158 385 1,358 1,320 647 185 65 3,960