ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 35 117 137 95 29 413 35 117 137 95 29 413
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 24 95 122 86 27 354 24 95 122 86 27 354
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 27 26 15 1 79 10 27 26 15 1 79
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 2 19 30 19 11 81 2 19 30 19 11 81
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 12 49 66 52 15 194 12 49 66 52 15 194
สหวิทยาการ 11 22 15 9 2 59 11 22 15 9 2 59
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 19 13 7 2 46 5 19 13 7 2 46
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 6 3 1 2 12 6 3 1 2 12
รวมทั้งหมด 35 117 137 95 29 413 35 117 137 95 29 413