ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 46 165 424 438 183 1 1,257 2 2 7 11 1 4 9 18 4 36 47 171 435 463 187 1 1,304
บริหารธุรกิจ 43 122 256 244 98 1 764 1 2 3 6 4 7 3 14 43 123 262 254 101 1 784
ปวส.การจัดการ 13 18 21 8 3 63 13 18 21 8 3 63
ปวส.การตลาด 17 10 9 6 1 43 17 10 9 6 1 43
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 13 8 7 3 35 4 13 8 7 3 35
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 30 51 45 23 150 1 30 51 45 23 150
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 4 3 34 72 22 1 136 3 3 6 4 3 34 75 25 1 142
บธ.บ.การจัดการ 2 34 95 80 24 235 1 2 3 6 4 4 8 2 35 101 87 24 249
บธ.บ.การตลาด 2 14 38 26 22 102 2 14 38 26 22 102
บัญชี 2 27 133 144 62 368 1 4 5 1 4 5 11 1 22 3 32 138 159 63 395
ปวส.การบัญชี 1 9 6 3 19 1 9 6 3 19
บช.บ.การบัญชี 2 26 124 138 59 349 1 4 5 1 4 5 11 1 22 3 31 129 153 60 376
ศิลปศาสตร์ 1 16 35 50 23 125 1 16 35 50 23 125
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 22 39 9 78 8 22 39 9 78
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 8 13 11 14 47 1 8 13 11 14 47
รวมทั้งหมด 46 165 424 438 183 1 1,257 2 2 7 11 1 4 9 18 4 36 47 171 435 463 187 1 1,304