ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม >3.5 รวม >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 14 122 142 119 56 6 459 1 1 6 6 14 122 142 119 63 6 466
พืชศาสตร์ 2 35 30 20 11 3 101 2 2 2 35 30 20 13 3 103
ปวส.พืชศาสตร์ 2 4 1 7 2 4 1 7
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 10 13 5 2 30 10 13 5 2 30
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 23 12 14 7 58 2 23 12 14 7 58
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 2 3 6 2 2 1 4 3 8
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 2 9 27 45 23 106 2 9 27 45 23 106
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 4 3 11 3 22 1 4 3 11 3 22
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 5 24 34 20 84 1 5 24 34 20 84
สัตวศาสตร์และประมง 6 53 55 31 9 154 6 53 55 31 9 154
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 3 3 1 2 10 1 3 3 1 2 10
ปวส.ประมง 2 2 4 2 2 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 1 33 32 26 6 98 1 33 32 26 6 98
วท.บ.ประมง 4 15 18 4 1 42 4 15 18 4 1 42
อุตสาหกรรมเกษตร 4 25 30 23 13 3 98 1 1 4 4 4 25 30 23 18 3 103
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15 22 19 9 65 15 22 19 9 65
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3 9 7 1 20 3 9 7 1 20
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 4 3 9 1 1 4 4 2 9 3 14
รวมทั้งหมด 14 122 142 119 56 6 459 1 1 6 6 14 122 142 119 63 6 466