ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 18 115 82 39 15 269 1 6 10 4 21 19 121 92 43 15 290
วิศวกรรมเครื่องกล 4 34 24 7 8 77 1 4 5 1 11 5 38 29 8 8 88
ปวส.ช่างยนต์ 2 14 5 2 2 25 2 14 5 2 2 25
ปวส.ช่างกลเกษตร 3 2 5 3 2 5
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 17 14 3 35 1 4 5 1 11 2 21 19 4 46
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 1 3 2 6 12 1 3 2 6 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 7 48 36 22 5 118 5 3 8 7 48 41 25 5 126
ปวส.ไฟฟ้า 3 15 6 6 30 3 15 6 6 30
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 13 17 12 5 51 4 13 17 12 5 51
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 20 13 4 37 5 3 8 20 18 7 45
วิศวกรรมอุตสาหการ 7 33 22 10 2 74 2 2 7 35 22 10 2 76
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 6 12 5 3 26 6 12 5 3 26
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 5 4 2 2 13 5 4 2 2 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 16 13 5 35 2 2 1 18 13 5 37
รวมทั้งหมด 18 115 82 39 15 269 1 6 10 4 21 19 121 92 43 15 290