ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2.51-3 รวม 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 89 271 273 221 126 980 1 1 2 3 7 15 3 28 90 274 281 236 129 1,010
บริหารธุรกิจ 42 149 133 85 41 450 1 1 2 3 7 15 3 28 43 152 141 100 44 480
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 10 24 21 4 7 66 1 1 3 3 6 11 27 24 4 7 73
บธ.บ.การตลาด 7 38 30 14 4 93 7 38 30 14 4 93
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 12 43 44 44 27 170 1 1 4 15 3 22 12 43 49 59 30 193
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 13 44 37 23 3 120 13 44 37 23 3 120
บัญชี 19 77 101 97 65 359 19 77 101 97 65 359
บช.บ.การบัญชี 19 77 101 97 65 359 19 77 101 97 65 359
ศิลปศาสตร์ 28 45 39 39 20 171 28 45 39 39 20 171
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 7 18 21 22 4 72 7 18 21 22 4 72
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 21 27 18 17 16 99 21 27 18 17 16 99
รวมทั้งหมด 89 271 273 221 126 980 1 1 2 3 7 15 3 28 90 274 281 236 129 1,010