ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 23 37 38 25 8 131 23 37 38 25 8 131
วิทยาศาสตร์ 16 20 17 6 4 63 16 20 17 6 4 63
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 16 20 17 6 4 63 16 20 17 6 4 63
อุตสาหกรรมเกษตร 7 17 21 19 4 68 7 17 21 19 4 68
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 5 6 9 2 22 5 6 9 2 22
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 2 11 12 17 4 46 2 11 12 17 4 46
รวมทั้งหมด 23 37 38 25 8 131 23 37 38 25 8 131