ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม 2-2.5 2.51-3 รวม 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 361 780 519 253 59 5 1,977 7 5 12 5 11 10 16 42 361 792 535 263 75 5 2,031
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 8 49 103 96 18 2 276 7 10 17 8 49 103 103 28 2 293
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 29 49 33 8 124 5 29 49 33 8 124
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 12 20 11 2 1 47 7 10 17 1 12 20 18 12 1 64
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 2 8 34 52 8 1 105 2 8 34 52 8 1 105
วิศวกรรมเครื่องกล 65 189 67 16 7 1 345 65 189 67 16 7 1 345
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 19 30 11 6 1 67 19 30 11 6 1 67
ปวส.ช่างยนต์ 14 34 11 2 1 62 14 34 11 2 1 62
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 32 125 45 8 6 216 32 125 45 8 6 216
วิศวกรรมไฟฟ้า 126 223 188 92 22 1 652 5 11 3 6 25 126 228 199 95 28 1 677
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 14 15 1 1 31 14 15 1 1 31
ปวส.ไฟฟ้า 9 17 22 39 6 93 9 17 22 39 6 93
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 15 18 9 5 3 50 15 18 9 5 3 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 13 77 101 38 10 239 5 11 3 6 25 13 82 112 41 16 264
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 49 63 29 7 1 149 49 63 29 7 1 149
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 26 33 26 2 2 1 90 26 33 26 2 2 1 90
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 94 183 78 28 5 388 94 183 78 28 5 388
ปวส.ช่างก่อสร้าง 44 29 14 8 4 99 44 29 14 8 4 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 50 154 64 20 1 289 50 154 64 20 1 289
วิศวกรรมอุตสาหการ 68 136 83 21 7 1 316 7 5 12 68 143 88 21 7 1 328
ปวส.ช่างโลหะ 8 24 10 2 1 45 8 24 10 2 1 45
ปวส.ช่างกลโรงงาน 20 23 12 2 1 58 20 23 12 2 1 58
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 40 89 61 17 5 1 213 7 5 12 40 96 66 17 5 1 225
รวมทั้งหมด 361 780 519 253 59 5 1,977 7 5 12 5 11 10 16 42 361 792 535 263 75 5 2,031