ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 49 176 197 135 63 3 623 49 176 197 135 63 3 623
บริหารธุรกิจ 27 112 87 62 19 3 310 27 112 87 62 19 3 310
บธ.บ.การจัดการ 8 49 49 30 9 1 146 8 49 49 30 9 1 146
บธ.บ.การตลาด 5 14 5 11 2 1 38 5 14 5 11 2 1 38
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 3 28 19 11 5 66 3 28 19 11 5 66
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 11 21 14 10 3 1 60 11 21 14 10 3 1 60
บัญชี 20 54 95 52 34 255 20 54 95 52 34 255
บช.บ.การบัญชี 20 54 95 52 34 255 20 54 95 52 34 255
ศิลปศาสตร์ 2 10 15 21 10 58 2 10 15 21 10 58
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 10 15 21 10 58 2 10 15 21 10 58
รวมทั้งหมด 49 176 197 135 63 3 623 49 176 197 135 63 3 623