ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 35 126 106 61 29 5 362 35 126 106 61 29 5 362
พืชศาสตร์ 12 51 43 22 16 144 12 51 43 22 16 144
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1
ปวส.พืชศาสตร์ 6 1 7 6 1 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 12 50 37 21 16 136 12 50 37 21 16 136
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 8 9 12 8 1 38 8 9 12 8 1 38
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 2 3 1 2 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 7 9 12 6 1 35 7 9 12 6 1 35
วิทยาศาสตร์ 6 26 22 11 2 5 72 6 26 22 11 2 5 72
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 2 1 1 11 7 2 1 1 11
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 19 20 10 1 5 61 6 19 20 10 1 5 61
สัตวศาสตร์และประมง 5 36 16 12 5 74 5 36 16 12 5 74
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 2 1 3 7 1 2 1 3 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 2 29 11 9 5 56 2 29 11 9 5 56
วท.บ.ประมง 2 5 4 11 2 5 4 11
อุตสาหกรรมเกษตร 4 4 13 8 5 34 4 4 13 8 5 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 1 1 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 4 13 6 2 29 4 4 13 6 2 29
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 2 3 1 2 3
รวมทั้งหมด 35 126 106 61 29 5 362 35 126 106 61 29 5 362