ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 15 55 47 12 4 133 15 55 47 12 4 133
วิศวกรรมเครื่องกล 11 45 31 5 4 96 11 45 31 5 4 96
ปวส.ช่างยนต์ 10 35 17 1 2 65 10 35 17 1 2 65
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 8 13 4 1 27 1 8 13 4 1 27
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 2 1 1 4 2 1 1 4
วิศวกรรมไฟฟ้า 4 9 15 7 35 4 9 15 7 35
ปวส.ไฟฟ้า 3 5 6 3 17 3 5 6 3 17
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 6 4 11 1 6 4 11
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 4 3 7 4 3 7
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 2 1 1 2
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 2 1 1 2
รวมทั้งหมด 15 55 47 12 4 133 15 55 47 12 4 133