ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 10 62 100 95 33 300 10 62 100 95 33 300
บริหารธุรกิจ 8 55 92 84 26 265 8 55 92 84 26 265
ปวส.การจัดการ 1 9 17 6 33 1 9 17 6 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 5 1 2 1 12 3 5 1 2 1 12
บธ.บ.การจัดการ 2 25 35 24 5 91 2 25 35 24 5 91
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 7 24 40 18 89 7 24 40 18 89
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 2 9 15 12 2 40 2 9 15 12 2 40
ศิลปศาสตร์ 2 7 8 11 7 35 2 7 8 11 7 35
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 7 8 11 7 35 2 7 8 11 7 35
รวมทั้งหมด 10 62 100 95 33 300 10 62 100 95 33 300