ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม 3.01-3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 38 189 190 134 43 594 1 1 38 189 190 135 43 595
พืชศาสตร์ 5 47 35 30 9 126 5 47 35 30 9 126
ปวส.พืชศาสตร์ 3 10 6 6 4 29 3 10 6 6 4 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 37 29 24 5 97 2 37 29 24 5 97
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 19 18 20 10 70 3 19 18 20 10 70
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 19 18 20 10 70 3 19 18 20 10 70
วิทยาศาสตร์ 3 11 13 12 5 44 3 11 13 12 5 44
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 11 13 12 5 44 3 11 13 12 5 44
สัตวศาสตร์และประมง 15 64 60 40 12 191 15 64 60 40 12 191
ปวส.สัตวศาสตร์ 10 8 2 4 24 10 8 2 4 24
ปวส.ประมง 3 7 1 11 3 7 1 11
วท.บ.สัตวศาสตร์ 1 35 42 31 10 119 1 35 42 31 10 119
วท.บ.ประมง 1 14 16 5 1 37 1 14 16 5 1 37
อุตสาหกรรมเกษตร 12 48 64 32 7 163 1 1 12 48 64 33 7 164
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 3 9 15 7 34 3 9 15 7 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 4 2 2 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8 16 15 6 5 50 8 16 15 6 5 50
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 1 21 32 19 2 75 1 21 32 19 2 75
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 38 189 190 134 43 594 1 1 38 189 190 135 43 595