ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 134 630 855 776 256 1 2,652 54 433 335 123 30 8 983 54 129 120 99 38 1 441 242 1,192 1,310 998 324 10 4,076
บริหารธุรกิจ 117 428 548 467 151 1 1,712 29 274 212 83 25 8 631 30 91 94 82 36 1 334 176 793 854 632 212 10 2,677
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 28 70 62 39 20 219 28 70 62 39 20 219
บธ.บ.การจัดการ 23 85 104 97 18 1 328 11 67 55 18 2 8 161 2 15 9 1 1 28 36 167 168 116 20 10 517
บธ.บ.การตลาด 7 67 100 97 23 294 8 64 83 40 17 212 5 30 33 24 8 100 20 161 216 161 48 606
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 35 59 56 13 167 3 56 44 22 5 130 7 91 103 78 18 297
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 35 134 120 43 13 345 7 87 30 3 1 128 19 20 5 1 45 61 241 155 47 14 518
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 20 37 103 134 64 358 4 26 47 47 9 133 24 63 150 181 73 491
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 9 19 28 9 19 28
บัญชี 14 143 187 159 50 553 22 116 74 13 225 18 23 14 1 56 54 282 275 173 50 834
บช.บ.การบัญชี 14 143 187 159 50 553 22 116 74 13 225 18 23 14 1 56 54 282 275 173 50 834
ศิลปศาสตร์ 3 59 120 150 55 387 3 43 49 27 5 127 6 15 12 16 2 51 12 117 181 193 62 565
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 42 68 72 33 217 25 28 13 5 71 2 67 96 85 38 288
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 8 32 46 17 104 3 18 21 14 56 6 15 12 16 2 51 10 41 65 76 19 211
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 9 20 32 5 66 9 20 32 5 66
รวมทั้งหมด 134 630 855 776 256 1 2,652 54 433 335 123 30 8 983 54 129 120 99 38 1 441 242 1,192 1,310 998 324 10 4,076