ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 3/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 65 325 526 478 135 1 1,530 6 33 15 9 3 66 71 358 541 487 138 1 1,596
การออกแบบ 18 80 140 150 66 454 6 33 15 9 3 66 24 113 155 159 69 520
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 5 28 39 48 15 135 6 33 15 9 3 66 11 61 54 57 18 201
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 2 7 39 65 29 142 2 7 39 65 29 142
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 11 45 62 36 15 169 11 45 62 36 15 169
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 1 7 8 1 7 8
เทคโนโลยีศิลป์ 13 86 76 60 18 1 254 13 86 76 60 18 1 254
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 10 63 50 40 14 1 178 10 63 50 40 14 1 178
ทล.บ.เซรามิก 3 23 26 20 4 76 3 23 26 20 4 76
ศิลปกรรม 21 63 122 101 16 323 21 63 122 101 16 323
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 21 63 122 101 16 323 21 63 122 101 16 323
สถาปัตยกรรม 13 96 188 167 35 499 13 96 188 167 35 499
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 1 4 3 8 1 4 3 8
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 3 24 64 70 19 180 3 24 64 70 19 180
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 9 68 121 97 16 311 9 68 121 97 16 311
รวมทั้งหมด 65 325 526 478 135 1 1,530 6 33 15 9 3 66 71 358 541 487 138 1 1,596