ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 3/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 29 87 98 68 20 302 29 87 98 68 20 302
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 19 71 84 59 18 251 19 71 84 59 18 251
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 18 19 12 55 6 18 19 12 55
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 1 11 18 15 10 55 1 11 18 15 10 55
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 12 42 47 32 8 141 12 42 47 32 8 141
สหวิทยาการ 10 16 14 9 2 51 10 16 14 9 2 51
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 14 12 7 2 40 5 14 12 7 2 40
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 5 2 1 2 10 5 2 1 2 10
รวมทั้งหมด 29 87 98 68 20 302 29 87 98 68 20 302