ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 3/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 29 87 98 68 20 302 29 87 98 68 20 302
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 19 71 84 59 18 251 19 71 84 59 18 251
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 12 42 47 32 8 141 12 42 47 32 8 141
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 1 11 18 15 10 55 1 11 18 15 10 55
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 18 19 12 55 6 18 19 12 55
สหวิทยาการ 10 16 14 9 2 51 10 16 14 9 2 51
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 14 12 7 2 40 5 14 12 7 2 40
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 5 2 1 2 10 5 2 1 2 10
รวมทั้งหมด 29 87 98 68 20 302 29 87 98 68 20 302