ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม 2-2.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 43 159 402 412 171 1 1,188 1 1 1 4 9 18 4 36 44 164 411 430 175 1 1,225
บริหารธุรกิจ 40 117 251 238 96 1 743 4 7 3 14 40 117 255 245 99 1 757
ปวส.การจัดการ 12 17 19 8 3 59 12 17 19 8 3 59
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 13 8 7 3 35 4 13 8 7 3 35
ปวส.การตลาด 16 9 9 6 1 41 16 9 9 6 1 41
บธ.บ.การจัดการ 2 34 93 76 24 229 4 4 8 2 34 97 80 24 237
บธ.บ.การตลาด 2 14 38 26 22 102 2 14 38 26 22 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 27 50 43 22 143 1 27 50 43 22 143
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 3 3 34 72 21 1 134 3 3 6 3 3 34 75 24 1 140
บัญชี 2 27 116 124 52 321 1 1 1 4 5 11 1 22 3 32 121 135 53 344
ปวส.การบัญชี 1 9 6 3 19 1 9 6 3 19
บช.บ.การบัญชี 2 26 107 118 49 302 1 1 1 4 5 11 1 22 3 31 112 129 50 325
ศิลปศาสตร์ 1 15 35 50 23 124 1 15 35 50 23 124
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 7 22 39 9 77 7 22 39 9 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 8 13 11 14 47 1 8 13 11 14 47
รวมทั้งหมด 43 159 402 412 171 1 1,188 1 1 1 4 9 18 4 36 44 164 411 430 175 1 1,225