ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 70 334 227 95 6 220 952 7 20 20 1 48 1 4 10 2 4 23 44 78 358 257 98 10 243 1,044
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 4 21 10 35 4 21 10 35
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 4 1 8 3 4 1 8
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1 17 9 27 1 17 9 27
วิศวกรรมไฟฟ้า 27 139 108 52 4 101 431 3 18 1 22 1 4 10 2 4 23 44 28 146 136 55 8 124 497
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 16 84 67 34 1 39 241 3 18 1 22 1 4 10 2 4 23 44 17 91 95 37 5 62 307
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 9 26 18 7 22 82 9 26 18 7 22 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 29 23 11 3 40 108 2 29 23 11 3 40 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 25 107 49 10 1 62 254 7 17 2 26 32 124 51 10 1 62 280
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 25 107 49 10 1 62 254 7 17 2 26 32 124 51 10 1 62 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 18 84 49 23 1 57 232 18 84 49 23 1 57 232
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 16 73 30 14 57 190 16 73 30 14 57 190
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 2 11 19 9 1 42 2 11 19 9 1 42
รวมทั้งหมด 70 334 227 95 6 220 952 7 20 20 1 48 1 4 10 2 4 23 44 78 358 257 98 10 243 1,044