ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 25 80 76 40 19 95 335 25 80 76 40 19 95 335
พืชศาสตร์ 8 33 27 18 11 97 8 33 27 18 11 97
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 1 1
วท.บ.พืชศาสตร์ 8 33 27 17 11 96 8 33 27 17 11 96
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 5 11 13 2 49 80 5 11 13 2 49 80
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 4 4 4 4
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 5 11 13 2 45 76 5 11 13 2 45 76
วิทยาศาสตร์ 5 15 15 9 3 33 80 5 15 15 9 3 33 80
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 15 15 9 3 33 80 5 15 15 9 3 33 80
สัตวศาสตร์และประมง 6 17 10 6 2 41 6 17 10 6 2 41
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 1 3 1 1 1 3
วท.บ.สัตวศาสตร์ 3 15 9 5 2 34 3 15 9 5 2 34
วท.บ.ประมง 2 1 1 4 2 1 1 4
อุตสาหกรรมเกษตร 1 4 11 5 3 13 37 1 4 11 5 3 13 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 2 1 1 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 4 11 3 1 13 33 1 4 11 3 1 13 33
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 1 1 2
รวมทั้งหมด 25 80 76 40 19 95 335 25 80 76 40 19 95 335