ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 8 22 30 5 2 94 161 8 22 30 5 2 94 161
วิศวกรรมเครื่องกล 7 15 18 2 2 50 94 7 15 18 2 2 50 94
ปวส.ช่างยนต์ 7 13 10 1 1 6 38 7 13 10 1 1 6 38
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 2 5 1 8 2 5 1 8
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 3 1 44 48 3 1 44 48
วิศวกรรมไฟฟ้า 1 7 12 3 44 67 1 7 12 3 44 67
ปวส.ไฟฟ้า 1 4 5 2 9 21 1 4 5 2 9 21
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 6 1 35 45 3 6 1 35 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 8 22 30 5 2 94 161 8 22 30 5 2 94 161