ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 11 39 88 67 18 87 310 7 5 1 13 11 39 95 72 19 87 323
บริหารธุรกิจ 10 36 82 61 14 76 279 7 5 1 13 10 36 89 66 15 76 292
ปวส.การจัดการ 2 12 5 2 12 33 2 12 5 2 12 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 3 1 2 1 10 20 3 3 1 2 1 10 20
บธ.บ.การจัดการ 2 13 20 8 2 45 2 13 20 8 2 45
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 3 3 21 12 1 32 72 3 3 21 12 1 32 72
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 4 35 37 10 22 108 7 5 1 13 4 42 42 11 22 121
ศิลปศาสตร์ 1 3 6 6 4 11 31 1 3 6 6 4 11 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 3 6 6 4 11 31 1 3 6 6 4 11 31
รวมทั้งหมด 11 39 88 67 18 87 310 7 5 1 13 11 39 95 72 19 87 323