ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม 3.01-3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 33 126 127 78 29 254 647 1 1 33 126 127 79 29 254 648
พืชศาสตร์ 6 31 23 14 5 20 99 6 31 23 14 5 20 99
ปวส.พืชศาสตร์ 4 8 3 1 2 20 38 4 8 3 1 2 20 38
วท.บ.พืชศาสตร์ 2 23 20 13 3 61 2 23 20 13 3 61
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 17 22 20 8 126 196 3 17 22 20 8 126 196
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 2 2
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 17 22 20 8 124 194 3 17 22 20 8 124 194
วิทยาศาสตร์ 2 5 8 9 6 13 43 2 5 8 9 6 13 43
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 5 8 9 6 13 43 2 5 8 9 6 13 43
สัตวศาสตร์และประมง 15 34 32 17 5 33 136 15 34 32 17 5 33 136
ปวส.สัตวศาสตร์ 8 3 5 1 19 36 8 3 5 1 19 36
ปวส.ประมง 2 6 14 22 2 6 14 22
วท.บ.สัตวศาสตร์ 5 18 23 14 5 65 5 18 23 14 5 65
วท.บ.ประมง 7 4 2 13 7 4 2 13
อุตสาหกรรมเกษตร 7 39 42 18 5 62 173 1 1 7 39 42 19 5 62 174
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 2 2 6 2 1 24 37 2 2 6 2 1 24 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 3 4 1 3 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 17 11 4 3 18 57 4 17 11 4 3 18 57
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 1 19 22 12 1 20 75 1 19 22 12 1 20 75
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 33 126 127 78 29 254 647 1 1 33 126 127 79 29 254 648