ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 53 269 460 351 90 331 1,554 6 18 10 1 1 36 59 287 470 352 91 331 1,590
การออกแบบ 18 71 108 107 43 115 462 6 18 10 1 1 36 24 89 118 108 44 115 498
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 7 20 29 44 12 39 151 6 18 10 1 1 36 13 38 39 45 13 39 187
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 1 9 34 40 15 34 133 1 9 34 40 15 34 133
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 10 42 45 22 9 40 168 10 42 45 22 9 40 168
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 1 7 2 10 1 7 2 10
เทคโนโลยีศิลป์ 11 76 74 40 7 40 248 11 76 74 40 7 40 248
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 8 50 54 28 5 25 170 8 50 54 28 5 25 170
ทล.บ.เซรามิก 3 26 20 12 2 15 78 3 26 20 12 2 15 78
ศิลปกรรม 13 50 101 69 14 71 318 13 50 101 69 14 71 318
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 13 50 101 69 14 71 318 13 50 101 69 14 71 318
สถาปัตยกรรม 11 72 177 135 26 105 526 11 72 177 135 26 105 526
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 1 3 2 6 1 3 2 6
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 4 25 60 54 15 35 193 4 25 60 54 15 35 193
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 6 44 115 81 11 70 327 6 44 115 81 11 70 327
รวมทั้งหมด 53 269 460 351 90 331 1,554 6 18 10 1 1 36 59 287 470 352 91 331 1,590